Disclaimer


 

De tekst op deze site is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van de informatie op deze site. is niet aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in ) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Informatie en offerte aanvragen

Door een aanvraag te doen via de website www.sportenhobby.nl van wordt slechts contact gelegd tussen de aanvrager en de aanbiedende partij of partijen. De partijen die zich aanbieden betalen een combinatie van bedragen die kan bestaan uit abonnementgeld voor deelname, een bedrag per aanvraag en/of een courtagebedrag over de gerealiseerde opdrachten. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de kwaliteit van het advies en of de levering van producten of diensten die op basis van de aanvragen of andere informatie op een van haar websites tot stand is gekomen.

wijst erop dat de overeenkomst die door bemiddeling van wordt gesloten of tot stand komt tussen aanvrager enerzijds en de aanbiedende partij of partijen anderzijds buiten zijn verantwoordelijkheid valt. Dit houdt in dat alleen genoemde aanbiedende partij of partijen aansprakelijk is (of zijn) voor de nakoming van de gemaakte afspraken. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de kwaliteit van het advies en/of de producten of diensten die op basis van de aanvragen worden geleverd.

Auteursrechten en handelsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar.

Websites

Deze disclaimer heeft betrekking op de website die onder de verantwoordelijkheid van ontwikkeld en beheerd.

Hobbyensport.nl
Sportenhobby.nl

Algemene voorwaarden

1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn – met uitsluiting van eventuele algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever – van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij of een van haar dochters, goederen en/of diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Deze Algemene Voorwaarden blijven van toepassing tenzij in een andere overeenkomst is bepaald. Een dergelijke nadere overeenkomst geldt uitsluitend voor de daarin bepaalde gevallen.

2. Plaatsingsopdrachten.

2.1 Onder een opdracht tot plaatsing wordt verstaan het mondeling dan wel schriftelijk geven van de opdracht aan door opdrachtgever tot het plaatsen / opnemen van teksten, afbeeldingen, advertentie en/of logo van opdrachtgever op de in de overeenkomst genoemde pagina’s en/of rubrieken.
2.2 Door de mondelinge of schriftelijke opdracht te geven tot plaatsing accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Een mondeling of schriftelijk door de opdrachtgever aan gegeven plaatsingsopdracht is bindend voor opdrachtgever en kan door opdrachtgever uitsluitend worden herroepen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van . Een plaatsingsopdracht van opdrachtgever die door wordt aanvaard, zal door schriftelijk aan opdrachtgever worden bevestigd. Door deze bevestiging verklaart de opdracht van opdrachtgever te hebben ontvangen en te aanvaarden. is uitsluitend door deze bevestiging gebonden. Met het terugsturen van de geaccordeerde opdrachtbevestiging wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de door , in opdracht van de opdrachtgever, aangepaste/vervaardigde pagina(‘s) en voldoende invloed te hebben gehad op de totstandkoming van de pagina(‘s) op een voor opdrachtgever conveniëre wijze.
2.4 De duur van de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met steeds 12 maanden tenzij 3 maanden voor het einde van de contractperiode schriftelijk wordt opgezegd.
2.5 Onder elektronische dienst wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: opslag en terbeschikkingstelling/verspreiding van informatie op elektronische wijze en verspreiding van informatie via Internet en andere zogenaamde on-line toepassingen.

3. Wijze van uitvoering.

3.1 is vrij in de bepaling en wijziging van de opmaak van de advertentie en/of afbeeldingen en teksten op het internet. De omschrijving, benaming en indeling van de rubrieken en de bepaling van de plaats van de advertentie zijn hierbij inbegrepen. Opdrachtgever kan aan die bepaling en een eventuele wijziging daarvan geen rechten ten aanzien van ontlenen.
3.2 heeft het recht om naar eigen redelijk inzicht door opdrachtgever opgegeven teksten, afbeeldingen en andere gegevens geheel of gedeeltelijk voor plaatsing te weigeren en/of aan te passen.
3.3 heeft het recht de advertenties en andere informatie in een door te bepalen vorm vast te leggen op andere informatiedragers en media dan in de plaatsingsovereenkomst met opdrachtgever overeengekomen en deze te verspreiden. Hiervoor is geen opdracht of machtiging van opdrachtgever nodig. De opdrachtgever is hiervoor ook geen vergoeding verschuldigd.
3.4 Een eventuele ondersteuning door bij het ontwerpen van een advertentie is geheel vrijblijvend en zonder dat opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen.

4. Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

4.1 Opdrachtgever wordt geacht de juistheid te hebben aanvaard van de standaard advertentietekst en/of opmaak met een eventueel voor opdrachtgever door gemaakte digitale foto(‘s) en/of illustraties en de door de opdrachtgever ingesproken tekst die allen ter plekke door opdrachtgever zijn goedgekeurd.
4.2 aanvaardt noch ten opzichte van opdrachtgever, noch ten opzichte van derden enige aansprakelijkheid voor door of zijdens opdrachtgever aan verstrekte teksten, afbeeldingen en andere gegevens en plaatsing daarvan in de elektronische dienst. Opdrachtgever vrijwaart voor aanspraken van derden ter zake, inclusief de in verband daarmede door te maken kosten. De opdrachtgever vrijwaart voor aanspraken van derden op grond van enig recht van intellectuele/industriele eigendom in de ruimste zin des woords in verband met publicatie door , op welke wijze ook, van enige door of zijdens opdrachtgever aan verstrekte teksten, afbeeldingen en/of andere gegevens.

5. Plaatsingsopdrachten ten behoeve van derden.

5.1 Indien door opdrachtgever een plaatsingsopdracht wordt verstrekt ten behoeve van een derde, staat opdrachtgever er jegens voor in dat deze derde instemt met de plaatsing zoals deze conform de voorwaarden met opdrachtgever wordt overeengekomen. Opdrachtgever vrijwaart voor aanspraken van de betreffende derde ter zake, inclusief de in verband daarmede door te maken kosten. Voorts vrijwaart opdrachtgever ook bij plaatsingsopdrachten ten behoeve van derden voor aanspraken van derden (ook andere derden) uit hoofde van enig recht op intellectuele/industriele eigendom in de ruimste zin des woords in verband met publicatie door , op welke wijze ook, van enige door of zijdens opdrachtgever aan verstrekte teksten, afbeeldingen en/of andere gegevens.
5.2 In geval van een plaatsingsopdracht ten behoeve van een derde is en blijft opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daarvoor aan verschuldigde vergoeding.
5.3 heeft wel het recht maar niet de plicht om in geval van een plaatsingsopdracht ten behoeve van een derde zich daarover met die derde te verstaan.
5.4 Bij een plaatsingsopdracht ten behoeve van een derde kunnen door per geval bijzondere voorwaarden voor de aanvaarding van een dergelijke plaatsingsopdracht worden gesteld.

6. Overmacht.

Indien door overmacht een verplichting niet na kan komen, wordt de betreffende verplichting van voor de duur van de overmacht opgeschort. In een dergelijk geval zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Onder overmacht wordt hier verstaan elke van de wil van onafhankelijke, tijdens het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van betreffende verplichting van tijdelijk of blijvend niet (meer) kan worden verlangd. Indien door uitvoering van de betreffende verplichting naar haar redelijk oordeel in conflict zou komen met enige andere adverteerder, geldt dit eveneens als overmacht voor tegenover opdrachtgever. Indien de overmacht langer duurt dan 30 dagen heeft het recht om de overeenkomst geheel of voor wat betreft de door overmacht getroffen verplichtingen te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving van haar wens daartoe aan opdrachtgever. Ingeval van opschorting en/of ontbinding als vermeld heeft opdrachtgever jegens geen aanspraak op enigerlei vergoeding dan wel anderszins.

7. Betalingsvoorwaarden.

7.1 Facturen over door aanvaarde opdrachten dienen zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Indien in de bevestiging van de plaatsingsopdracht en op de factuur is vermeld, dat het factuurbedrag door opdrachtgever in termijnen kan worden betaald, dient opdrachtgever in dat geval het gehele factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, hetzij de betreffende termijnen op de daarvoor aangegeven vervaldata.
7.2 Betalingen dienen te geschieden door middel van automatische afschrijving van de bank- of girorekening van opdrachtgever dan wel door overmaking op de bank- of girorekening van , zoals vermeld op de plaatsingsopdracht en de factuur.

8. Gevolgen van niet tijdige betaling.

8.1 Indien opdrachtgever in gebreke blijft om enige betaling aan (waaronder begrepen een termijnbetaling als bedoeld in artikel 7.1) tijdig te verrichten is opdrachtgever van rechtswege jegens in gebreke, zonder dat enige sommatie is vereist.
8.2 In geval opdrachtgever jegens in gebreke is, alsmede in geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, worden alle door opdrachtgevers aan verschuldigde bedragen onmiddellijk en geheel opeisbaar, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.
8.3 Bij niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan is opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, tot aan de datum dat het gehele bedrag voldaan is. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand gerekend.
8.4 In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan komen alle daarvoor aan veroorzaakte incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van opdrachtgever, die deze zonder uitstel aan zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van bepaald op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,-.
8.5 heeft het recht om, ingeval opdrachtgever enige aan verschuldigde betaling niet tijdig en volledig heeft voldaan, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist of kennisgeving daarvan aan opdrachtgever, de plaatsingsopdracht niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren, dan wel uit te voeren, dan wel op te schorten zonder dat opdrachtgever ter zake hiervan enige aanspraak tegenover zal hebben en zonder dat daardoor in enig opzicht de rechten van over opdrachtgever op grond van de plaatsingsovereenkomst worden beperkt. Met name blijft gerechtigd tot de in betreffende plaatsingsovereenkomst bepaalde vergoeding.

9. Klachten

9.1 Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige plaatsingsopdracht dient binnen 2 maanden na openbaarmaking van de advertentie in de elektronische dienst, schriftelijk door te zijn ontvangen, dit op straffe van verval van iedere afspraak.
9.2 Een klacht die aanleiding geeft tot een verwijzing in de betreffende advertentie zal door binnen 30 dagen na aanvaarding van de klacht door verwerkt worden.

10. Aansprakelijkheid

10.1 aanvaardt op geen enkele manier aansprakelijkheid voor gebreken, in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor opdrachtgever of derden verantwoordelijk zijn.
10.2 In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is ten aanzien van opdrachtgever slechts aansprakelijk indien er sprake is van opzet of grove schuld/nalatigheid van of enige in haar onderneming werkzame personen. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving van opdrachtgever.
10.3 is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties van andere opdrachtgevers in dezelfde elektronische dienst of elders, die mogelijk afbreuk doen aan het door opdrachtgever beoogde doel van zijn publicatie, noch is aansprakelijk voor enig effect van haar eigen uitingen jegens haar opdrachtgevers en relaties van opdrachtgevers.
10.4 Indien op grond van voorgaande artikelleden ten aanzien van opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan. Daarnaast is , ter uitsluitende beoordeling van , in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade, maar ten hoogste het bedrag bedoeld in de vorige zin.
10.5 is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienst verband houdende met oorzaken die buiten de invloedssfeer van zijn gelegen, zoals verbindingen, apparatuur van de netwerkexploitant en/of apparatuur van de gebruiker.

11. Bevoegde Rechter.

Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van deze overeenkomst of nadere overeenkomsten, die daaruit mochten voortvloeien alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met deze overeenkomst zal worden berecht door het absoluut bevoegde gerecht te Utrecht.

12. Toepasselijk recht.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

, ,